Noteikumi

Sociālo tīklu profilu izveides vispārējie līguma noteikumi

(04.08.2016.)

1. Saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk – Līgums) Izpildītājs apņemas izveidot un atbilstoši Klienta norādītajai informācijai administrēt Klienta profilu Klienta izvēlētajā sociālajā tīklā, piemēram, bet ne tikai, Google My Business, draugiem.lv, facebook.com, twitter.com, utt (turpmāk – Sociālie tīkli), atbilstoši Līgumā norādītajam pakalpojuma maksas mēneša limitam.

 

2. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji mainīt šajā lapā minētos noteikumus, šo noteikumu aktuālo versiju publicējot mājas lapā www.latvijastalrunis.lv/noteikumi, Klientam ir saistoši minētajā mājas lapā publicētie noteikumi. Par jebkurām izmaiņām Noteikumos Izpildītājs Klientu informē pa e-pastu.

 

3. Izpildītājs izveidotais Klienta profils attiecīgajā Sociālajā tīklā ir Izpildītāja īpašums. Klientam ir tiesības pēc līguma izbeigšanās viena mēneša laikā pieprasīt un saņemt sava profila saturu.

 

4. Par sniegtajiem pakalpojumiem Klients maksā Izpildītājam šajā līgumā paredzēto atlīdzību.

 

5. Klientam, nepieciešamības gadījumā, ir pienākums līdzdarboties attiecīgo kontu izveides un autorizācijas procesos, piemēram, informējot Izpildītāju par korespondenci, kas saņemta no Sociālajiem tīkliem.. Klients apņemas ne vēlāk, kā 5 dienu laikā pēc šī Līguma parakstīšanas, telefoniski Izpildītāja pārstāvim sniegt atbildes, kas nepieciešamas Klienta anketas aizpildīšanai profila izveidošanai konkrētajā Sociālajā tīklā. Ja no Klienta nepieciešamā informācija saņemta netiek, tādā gadījumā Izpildītājs izveido Klienta profilu, balstoties uz publiski pieejamu saturu un uz pieredzi citu klienta nozares uzņēmumu profilu veidošanā Sociālajos tīklos.

 

6. Izpildītājam ir pienākums izveidot un sākt administrēt Klienta profilu attiecīgajā Sociālajā tīklā 30 līdz 60 dienu laikā no šī Līguma noslēgšanas brīža.

 

7. Pēc attiecīgā profila izveides, Izpildītājs nodrošina Klientu ar tehnisko atbalstu, gadījumā, ja nepieciešams mainīt Sociāla tīkla profila saturu vai risināt citus, ar Līguma izpildi saistītus jautājumus. Uzturēšanas pakalpojumos neietilpst liela apjoma datu apstrāde, kā arī dizaina izmaiņas.

 

8. Klientam ir saistoša konkrētā Sociālā tīkla noteikumi, Klients apliecina, ka ar attiecīgā Sociālā tīkla noteikumiem ir rūpīgi iepazinies pirms šī līguma noslēgšanas. Klients apzinās, ka Sociālais tīkls ir tiesīgs šos noteikumus izmainīt vai papildināt.

 

9. Līguma darbības termiņa laikā Klientam tiks nodrošināta piekļuve attiecīgajam profilam. Klientam aizliegts attiecīgos piekļuves rekvizītus nodot trešajām personām. Klients uzņemas pilnu atbilstību, gadījumā, ja Klients pieejas rekvizīti ir nonākuši trešo personu rīcībā.

 

10. Šī līguma izpildē Izpildītājs ir tiesīgs piesaistīt arī apakšuzņēmējus. Šādā gadījumā Izpildītājs uzņemas atbildību par apakšuzņēmējiem uzticēto pienākumu izpildi.

 

11. Klienta pienākums ir savlaicīgi paziņot Izpildītājam visu pienācīgai pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informāciju un datus. Klients pilnībā atbild par sniegto ziņu saturu un pareizību, kā arī par pretenzijām ētikas, konkurences un autortiesību jautājumos. Izpildītājs ir tiesīgs neizvietot tādus atslēgvārdus, kas ir kļūdaini, vai ir pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

 

12. Klients apņemas samaksāt Līgumā norādīto summu par pirmo gadu nekavējoties pēc attiecīgā profila izveidošanas. Maksājumi par nākamajiem pakalpojuma sniegšanas gadiem veicami līdz nākamā sadarbības gada pirmā mēneša 28.datumam, ja vien puses nav vienojušās savādāk. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un tā izdruka ir derīga bez Izpildītāja pārstāvja paraksta.

 

13. Par termiņā neveiktu maksājumu, Klients Izpildītājam maksā līgumiskos procentus 0,3 % apmērā no laikus nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu. Papildus līgumiskajiem procentiem Klients Izpildītājam maksā līgumsodu 0,3 % apmērā no laikus nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu.

 

14. Līgumā noteikto saistību izpildes nokavējuma gadījumā Izpildītājam ir tiesības vienpusēji apturēt Līguma darbību, vai lauzt Līgumu, un piedzīt Līgumā noteikto maksājuma summu. 

 

15. Jebkurš strīds, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas komersantu šķīrējtiesā, saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, latviešu valodā, rakstveida procesā, viena tiesneša sastāvā, ar nosacījumu, ka gadījumā, ja atbildētājs neiesniedz atsauksmi uz prasību, uzskatāms, ka tas atzīst prasību.

 

16. Ja viena mēneša laikā līdz šī līguma darbības termiņa beigām, kādu no pusēm nav rakstiski informējusi otru Pusi par vēlmi izbeigt Līgumu, tas ar analoģiskiem nosacījumiem ikreiz automātiski pagarinās vēl uz vienu periodu, kas ir identisks šī līguma periodam.

 

17. Izpildītāja atbildība nepārsniedz no Klienta saņemto Līguma summu.

 

18. Puses var grozīt vai papildināt šo Līgumu, vienojoties rakstiskā formā vai izmantojot elektronisko pastu