II daļa

Vispārīgie līguma noteikumi

Pēdējie grozījumi veikti: Rīgā, 2019. gada 10. septembrī

1. Līguma definīcija un priekšmets

1.1. Līgums ir starp Izpildītāju un Klientu, kura rekvizīti norādīti šī Līguma I daļā, (abi kopā - Puses) noslēgtais Pakalpojumu abonēšanas līgums – turpmāk tekstā arī abonēšanas līgums.

1.2. Abonēšanas periods - 12 mēneši.

1.3. Klients pasūta un izpildītājs apņemas sniegt Klientam pakalpojumus saskaņā ar šī Līguma I daļā un tā Pielikumos norādīto pakalpojumu izvēli.

2. Pušu pienākumi un tiesības

2.1. Izpildītājs apņemas un ir tiesīgs:

2.1.1. sniegt pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem;

2.1.2. izsūtīt Klientam rēķinu uz Klienta e-pastu par Līgumā noteikto pakalpojumu.

2.2. Izpildītājam ir pienākums ievērot Līgumā norādītos termiņus, kuri var tikt pagarināti, Pusēm rakstiski (tajā skaitā arī pa e-pastu) vienojoties. Tas attiecināms arī uz gadījumiem, kad Izpildītājs nevar šos termiņus ievērot objektīvu iemeslu dēļ.

2.3. Izpildītājs bez kavēšanās uzsāk pasūtītā pakalpojuma izpildi, nodrošinot speciālistu piesaisti un iedalot nepieciešamos tehniskos resursus, kā arī - paziņojot par darbu uzsākšanu.

2.4. Izpildītājs nodrošina Līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanu visā Līguma darbības periodā ar nosacījumu, ka Klients ir savlaicīgi izpildījis savas šajā Līgumā noteiktās saistības.

2.5. Pakalpojuma darbības laikā Izpildītājs nodrošina Klientam tehnisko atbalstu, statistikas pieejamību, reakciju, nepieciešamo izmaiņu veikšanu un pārvaldību, kā arī risina citus, ar Līguma izpildi saistītus jautājumus.

2.6. Izpildītājs ir tiesīgs neizvietot tādu klienta izvēlētā pakalpojuma abonēšanas saturu, kas ir kļūdains, vai ir pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

2.7. Izpildītājs pakalpojumu sniegšanas laikā ievēro interneta mārketinga partneru prasības, politiku, metodiku attiecībā uz pakalpojuma saturu.

2.8. Šī līguma izpildei Izpildītājs ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus, uzņemoties atbildību par tiem uzticēto pienākumu izpildi.

2.9. Ja pakalpojums nevar tikt sniegts Izpildītāja vainas dēļ, Klientam ir tiesības pieprasīt līdzvērtīga pakalpojuma sniegšanu vai abonēšanas perioda bezatlīdzības pagarināšanu.

2.10. Klients ir atbildīgs un apņemas:

2.10.1. savlaicīgi veikt rēķina apmaksu par pakalpojumiem;

2.10.2. sniegt Izpildītājam visu pakalpojuma izpildei nepieciešamo informāciju 2 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža;

2.10.3. iesniegt Izpildītājam informāciju par izmaiņām: ja notikusi reorganizācija, adreses maiņa, kontaktinformācijas (arī Līguma kontaktpersonas) maiņa vai notikušas izmaiņas pakalpojumos, to saturā.

2.11. Klientam ir pienākums līdzdarboties attiecīgo kontu izveides vai autorizācijas procesos, ja tas nepieciešams Līguma izpildei.

2.12. Pakalpojuma saskaņošanas un apstiprināšanas laikā Klientam ir tiesības un pienākums nekavējoties informēt Izpildītāju par nepieciešamajiem labojumiem. Ja Klients nekavējoties nav informējis Izpildītāju par nepieciešamajām izmaiņām, tad Puses uzskata, ka Klients ar pasūtījuma izpildi ir apmierināts.

2.13. Ja Klienta vainas dēļ pakalpojums nevar tikt sniegts, t.sk. – ja Līguma apmaksas kavējums pārsniedz 90 kalendārās dienas, tas izraisa Izpildītājam tiesības uz neatliekamu visas atlikušās summas prasījumu. Izpildītājs patur tiesības ierobežot pakalpojuma sniegšanu līdz saistību nokārtošanai.

3. Maksa par pakalpojumu un norēķinu kārtība

3.1. Puses vienojas, ka rēķini tiek sagatavoti elektroniski, un to izdruka ir derīga bez Izpildītāja paraksta. Klients apņemas veikt apmaksu atbilstoši saskaņotajam maksāšanas grafikam, veicot maksājumus 14 dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža.

3.2. Par termiņā neveiktu maksājumu Klients Izpildītājam maksā līgumiskos procentus 0.5% (nulle komats piecus procentus) apmērā no laikus nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no parāda summas.

3.3. Ja Klients pārtrauc Līgumu pirms abonēšanas perioda beigām, Klients apņemās veikt apmaksu pilnā apmērā par visu abonēšanas periodu, tādējādi kompensējot Izpildītājam resursus, ko tas ieguldījis pakalpojuma sagatavošanai un sniegšanai.

4. Pušu atbildība

4.1. Puses atbild viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, ja tādi ir radušies sakarā ar šo Līgumu.

4.2. Puses apzinās, ka tehnisku iemeslu dēļ var notikt īslaicīgi pakalpojuma pārtraukumi, kas nepārsniedz 0.5% no kopējās servisa pieejamības. Šādos gadījumos Puses apņemas neizvirzīt viena pret otru nekādas prasības vai pretenzijas. Izpildītājs pēc iespējas īsākā laikā novērš pakalpojuma pārtraukumu, ja tas noticis Izpildītāja pārziņa esošajā tīklā vai aparatūrā.

4.3. Klients pilnībā atbild par sniegto ziņu saturu un pareizību, kā arī par pretenzijām ētikas, konkurences, personas datu aizsardzības un autortiesību jautājumos.

5. Līguma darbības laiks un pārtraukšanas nosacījumi

5.1. Līguma darbības laiks ir sākot no datuma, kas norādīts šī Līguma I daļas 1. punktā līdz 12 mēnešu perioda beigām vai ilgāk, ja tas tiek pagarināts uz nākamo 12 mēnešu periodu.

5.2. Ja Līguma izpilde nevar tikt uzsākta datumā, kas norādīts šā Līguma I daļas 1. punktā, par Līguma darbības sākumu uzskatāms datums, kad Izpildītājs Klientam nosūta Paziņojumu par darbu uzsākšanu. 

5.3. Ja Klients izvēlējies Līguma automātiskās pagarināšanas iespēju un vismaz 30 dienas līdz šī Līguma abonēšanas perioda beigām nav informējis Izpildītāju par vēlmi izbeigt Līgumu, tad uzskatāms, ka Līgums ikreiz pagarinās uz nākamajiem 12 mēnešiem.

6. Nepārvarama vara

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā, kuru iestāšanos nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst.

7. Citi noteikumi

7.1. Izpildītājs izmanto savas un trešo pušu platformas un medijus, paturot tiesības tos mainīt nolūkā nodrošināt Klientam labāku vai līdzvērtīgu rezultātu.

7.2. Ja šī Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, kā arī parakstīt Līgumu, tad viņš kā fiziska persona atbild par līgumsaistību izpildi.

7.3. Puses apstiprina, ka Līgums kļūst saistošs, kad tas ir nostiprināts ar parakstu vai digitalizēto parakstu grafiskajā planšetē.

7.4. Jelkādi šī Līguma papildinājumi vai pielikumi ir noformējami, dokumentējamā formā (vēstule, e-pasts, sarunas ieraksts). Puses akceptē, ka Līguma papildinājumu vai pielikumu gadījumā minēto saziņas kanālu izmantošanai ir juridisks spēks.

7.5. Līguma sadaļā Piezīmes un sadaļā Speciālas vienošanās izteiktās vēlmes var tikt ievērotas, ciktāl tās nav prerunā ar šī Līguma noteikumiem.

7.6. Jebkurš strīds, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts “Livonijas starptautiskā šķīrējtiesā”, saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, latviešu valodā, rakstveida procesā, viena tiesneša sastāvā, ar nosacījumu, ka gadījumā, ja atbildētājs neiesniedz atsauksmi uz prasību, uzskatāms, ka tas prasību atzīst.

7.7. Izpildītāja kopējā atbildība pret Klientu nevar pārsniegt naudas summu, kuru Klients saskaņā ar šo Līgumu ir samaksājis Izpildītājam pirms konkrētās Klienta prasības cēloņa rašanās brīža.

8. Datu apstrāde

8.1. Izpildītājs apstrādā personas datus, saskaņā ar paredzēto mēŗķi un tādā apmērā, kādā tas ir nepieciešams, lai izpildītu Līgumu vai tā Pielikumus.

8.2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

8.2.1.pakalpojuma sniegšana pēc Klienta pieteikuma, tā izpildes nodrošināšana;

8.2.2.normatīvo aktu izpilde - lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;

8.2.3. lai realizētu leģitīmās intereses saistībā ar pakalpojuma sniegšanu (pakalpojuma attīstība, pakalpojuma veicināšana, savu tiesisko interešu aizsardzība).