top of page

Vispārīgie līguma noteikumi

Līgums ir starp Izpildītāju un Klientu, kuru abu rekvizīti norādīti šī Līguma I daļā,  noslēgtais Pakalpojumu sniegšanas līgums (turpmāk tekstā – Līgums). 

1. Līguma definīcija un priekšmets

1.1.    sniegt pakalpojumu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem; 
1.2.    bez kavēšanās uzsākt pasūtītā pakalpojuma izpildi, nodrošinot speciālistu piesaisti un iedalot nepieciešamos tehniskos resursus;
1.3.    izsūtīt Klientam rēķinu uz Klienta e-pastu par Līgumā noteikto pakalpojumu; 
1.4.    ievērot Līgumā norādītos termiņus, kuri var tikt pagarināti, Pusēm rakstiski (tajā skaitā arī pa e-pastu) vienojoties. Tas attiecināms arī uz gadījumiem, kad Izpildītājs nevar šos termiņus ievērot objektīvu iemeslu dēļ;
1.5.    nodrošināt Līgumā noteikto pakalpojumu sniegšanu visā Līguma darbības periodā ar nosacījumu, ka Klients ir savlaicīgi izpildījis savas šajā Līgumā noteiktās saistības. 
1.6.    piesaistīt apakšuzņēmējus, uzņemoties atbildību par tiem uzticēto pienākumu izpildi;  
1.7.    ja Klienta vainas dēļ pakalpojums nevar tikt sniegts, t.sk. – ja Līguma apmaksas kavējums pārsniedz 90 kalendārās dienas, tas izraisa Izpildītājam tiesības uz neatliekamu visas atlikušās summas prasījumu. Izpildītājs patur tiesības ierobežot pakalpojuma sniegšanu līdz saistību nokārtošanai. 

2. Klienta tiesības un pienākumi 

2.1.    savlaicīgi veikt rēķina apmaksu par pakalpojumiem; 

2.2.    iesniegt Izpildītājam informāciju par izmaiņām, ja notikusi reorganizācija, adreses maiņa, kontaktinformācijas (arī Līguma kontaktpersonas) maiņa; 

2.3.    neizpaust trešajām personām tam piešķirtos autentifikācijas līdzekļu identifikatorus; 

2.4.    līdzdarboties attiecīgo kontu izveides vai autorizācijas procesos, ja tas nepieciešams Līguma izpildei. 

2.5.    pakalpojuma saskaņošanas, apstiprināšanas un izpildes laikā laikā bez kavēšanās informēt Izpildītāju par nepieciešamajiem labojumiem. Pretējā gadījumā uzskatāms, ka Klients ar pasūtījuma izpildi ir apmierināts.

2.6.    Ja pakalpojums nevar tikt sniegts Izpildītāja vainas dēļ, Klientam ir tiesības pieprasīt līdzvērtīga pakalpojuma sniegšanu. 

3. Norēķinu kārtība 

3.1.    Puses vienojas, ka rēķini tiek sagatavoti elektroniski, un to izdruka ir derīga bez Izpildītāja paraksta. Klients apņemas veikt apmaksu atbilstoši saskaņotajam maksāšanas grafikam, veicot maksājumus 14 dienu laikā no rēķina izsūtīšanas brīža. 

3.2. Par termiņā neveiktu maksājumu Klients Izpildītājam maksā nokavējuma procentus 0.5% apmērā no laikus nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu

 

4. Pušu atbildība

4.1.    Puses atbild viena otrai par tiešajiem zaudējumiem, ja tādi ir radušies sakarā ar šo Līgumu; 

4.2.    Klients pilnībā atbild par sniegto ziņu saturu un pareizību, kā arī par pretenzijām ētikas, konkurences, personas datu aizsardzības un autortiesību jautājumos. 

5. Citi noteikumi 

5.1.    Šis Līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem. Ja Līguma parakstītājs tā noslēgšanas brīdī nav bijis pilnvarots pārstāvēt Pusi, par kuras pārstāvi viņš uzdodas, tad viņš uzņemas pats kā fiziska persona visas saistības no parakstītā līguma un atbild par to izpildi ar visu savu mantu.  
5.2.    Puses apstiprina, ka Līgums tām kļūst saistošs, kad tas ir parakstīts ar dokumenta juridisko spēku nodrošinošu parakstu vai tiek apstiprināts, veicot stingro autentificēšanos – caur banku vai caur Smart  ID.    
5.3.    Jelkādi šī Līguma papildinājumi vai pielikumi ir noformējami, dokumentējamā formā (vēstule, e-pasts, sarunas ieraksts). Puses akceptē, ka Līguma papildinājumu vai pielikumu gadījumā minēto saziņas kanālu izmantošanai kļūst juridiski saistoša; 
5.4.    Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to, vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiks izšķirts Latvijas Komersantu šķīrējtiesā, reģistrācijas Nr. 40003963576, saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, latviešu valodā, rakstveida procesā, viena tiesneša sastāvā, pieņemot, ka, ja atbildētājs nesniedz atsauksmi uz prasību, uzskatāms, ka tas prasību atzīst;
5.5.    Izpildītāja kopējā atbildība pret Klientu nevar pārsniegt naudas summu, kuru Klients saskaņā ar šo Līgumu ir samaksājis Izpildītājam pirms konkrētās Klienta prasības cēloņa rašanās brīža; 
5.6.    Puses apņemas neizpaust informāciju, kas tām ir kļuvusi zināma šī Līguma slēgšanas un darbības laikā, ja vien to neprasa normatīvie akti. 

 

6. Nepārvarama vara

6.1.    Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā, kuru iestāšanos nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. 

 

7. Datu apstrāde 

7.1.    Izpildītājs apstrādā personas datus, saskaņā ar paredzēto mērķi un tādā apmērā, kādā tas ir nepieciešams, lai sagatavotu un  izpildītu Līgumu; 
7.2.    Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir pakalpojuma sniegšana pēc Klienta pieteikuma, pakalpojumaa izpildes nodrošināšana, normatīvo aktu izpilde, kā arī leģitīmo interešu realizācija, saistībā ar pakalpojuma sniegšanu (pakalpojuma attīstība, pakalpojuma veicināšana, savu tiesisko interešu aizsardzība). 

SPECIĀLIE NOTEIKUMI

SATURS MEDIJOS, 12 x mēnešu abonēšanas periods 

 

 1. Izpildītājs pakalpojumu sniegšanas laikā ievēro interneta mārketinga partneru prasības, politiku, metodiku attiecībā uz pakalpojuma saturu. 

 2. Izpildītājs izmanto savas un trešo pušu platformas un medijus, paturot tiesības tos mainīt nolūkā nodrošināt Klientam labāku vai līdzvērtīgu rezultātu. 

 3. Puses apzinās, ka tehnisku iemeslu dēļ var notikt īslaicīgi pakalpojuma pārtraukumi, kas nepārsniedz 0.5% no kopējās servisa pieejamības. Šādos gadījumos Puses apņemas neizvirzīt viena pret otru nekādas prasības vai pretenzijas. Izpildītājs pēc iespējas īsākā laikā novērš pakalpojuma pārtraukumu, ja tas noticis Izpildītāja pārziņā esošajā tīklā vai aparatūrā. 

 4. Vadoties no Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Izpildītājs pakalpojuma  kvalitātes saglabāšanas nolūkos ir tiesīgs piemērot cenu indeksāciju,  par to iepriekš brīdinot Pasūtītāju vismaz 30 dienas iepriekš.  

 5. Līguma sadaļā Piezīmes izteiktās vēlmes var tikt ievērotas, ciktāl  tās nav pretrunā ar šī Līguma noteikumiem un Izpildītāja tehniskajām iespējām. 

 6. Izpildītājs nodrošina Klientam tehnisko atbalstu, statistikas pieejamību, reakciju, nepieciešamo izmaiņu veikšanu un pārvaldību; 

 7. Izpildītājs neizvieto tādu klienta izvēlētā pakalpojuma abonēšanas saturu, kas ir kļūdains, vai ir pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. 

 

SATURS MEDIJOS, īstermiņa

 

 1. Izpildītājs pakalpojumu sniegšanas laikā ievēro interneta mārketinga partneru prasības, politiku, metodiku attiecībā uz pakalpojuma saturu. 

 2. Izpildītājs izmanto savas un trešo pušu platformas un medijus, paturot tiesības tos mainīt nolūkā nodrošināt Klientam labāku vai līdzvērtīgu rezultātu. 

 3. Puses apzinās, ka tehnisku iemeslu dēļ var notikt īslaicīgi pakalpojuma pārtraukumi, kas nepārsniedz 0.5% no kopējās servisa pieejamības. Šādos gadījumos Puses apņemas neizvirzīt viena pret otru nekādas prasības vai pretenzijas. Izpildītājs pēc iespējas īsākā laikā novērš pakalpojuma pārtraukumu, ja tas noticis Izpildītāja pārziņā esošajā tīklā vai aparatūrā. 

 4. Līguma sadaļā Piezīmes izteiktās vēlmes var tikt ievērotas, ciktāl  tās nav pretrunā ar šī Līguma noteikumiem un Izpildītāja tehniskajām iespējām. 

 5. Izpildītājs nodrošina Klientam tehnisko atbalstu, statistikas pieejamību, reakciju, nepieciešamo izmaiņu veikšanu un pārvaldību; 

 6. Izpildītājs neizvieto tādu klienta izvēlētā pakalpojuma abonēšanas saturu, kas ir kļūdains, vai ir pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. 

 

 

BIZNESA DATU ABONĒŠANA, 12x mēnešu abonēšanas periods 

 

 1. Izpildītājs apliecina, ka atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpildes noteikumiem no Uzņēmuma reģistra un Finanšu izlūkošanas dienesta saņemtā informācija tiek nodrošināta nesagrozītā un nemainītā veidā.  

 2. Klients nosaka Pamatlietotāju, kurš Klienta vārdā var pieteikt jaunus pasūtījumus, kā arī atsaukt papildus lietotājus. Aktivizējot Klienta papildus lietotājus, uz Klienta norādīto e-pastu tiek nosūtīta parole. Klients uzņemas atbildību par papildus lietotāju sniegtajiem datiem. Klients var mainīt Pamatlietotāju, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam 

 3. Puses apzinās, ka tehnisku iemeslu dēļ var notikt īslaicīgi pakalpojuma pārtraukumi, kas nepārsniedz 0.5% no kopējās servisa pieejamības. Šādos gadījumos Puses apņemas neizvirzīt viena pret otru nekādas prasības vai pretenzijas. Izpildītājs pēc iespējas īsākā laikā novērš pakalpojuma pārtraukumu, ja tas noticis Izpildītāja pārziņā esošajā tīklā vai aparatūrā. 

 4. Ja pakalpojums nevar tikt sniegts Izpildītāja vainas dēļ, Klientam ir tiesības pieprasīt līdzvērtīga pakalpojuma sniegšanu. 

 5. Vadoties no Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes datiem, Izpildītājs pakalpojuma  kvalitātes saglabāšanas nolūkos ir tiesīgs piemērot cenu indeksāciju,  par to iepriekš brīdinot Pasūtītāju vismaz 30 dienas iepriekš.    

 6. Līguma sadaļā Piezīmes izteiktās vēlmes var tikt ievērotas, ciktāl  tās nav pretrunā ar šī Līguma noteikumiem un Izpildītāja tehniskajām iespējām. 

 7. Izpildītājs nodrošina Klientam tehnisko atbalstu, statistikas pieejamību, reakciju, nepieciešamo izmaiņu veikšanu un pārvaldību; 

 8. Klients, šī Līguma ietvaros saņemot datus, kā Pārzinis pilnībā atbild par fizisko personas datu apstrādes atbilstību fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem; 

 9. Klients pilnībā atbild par darbībām, kuras tas veic ar saņemtajiem personas datiem. 

 10. Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1. punkta e) apakšpunktu, Klienta dati var tikt nodoti datu subjektiem, par kuriem Klients pieprasījis un saņēmis datus. 

 

 

BIZNESA DATU ABONĒŠANA, īstermiņa 

 

 1. Izpildītājs apliecina, ka atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpildes noteikumiem no Uzņēmuma reģistra un Finanšu izlūkošanas dienesta saņemtā informācija tiek nodrošināta nesagrozītā un nemainītā veidā.  

 2. Klients nosaka Pamatlietotāju, kurš Klienta vārdā var pieteikt jaunus pasūtījumus, kā arī atsaukt papildus lietotājus. Aktivizējot Klienta papildus lietotājus, uz Klienta norādīto e-pastu tiek nosūtīta parole. Klients uzņemas atbildību par papildus lietotāju sniegtajiem datiem. Klients var mainīt Pamatlietotāju, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam 

 3. Puses apzinās, ka tehnisku iemeslu dēļ var notikt īslaicīgi pakalpojuma pārtraukumi, kas nepārsniedz 0.5% no kopējās servisa pieejamības. Šādos gadījumos Puses apņemas neizvirzīt viena pret otru nekādas prasības vai pretenzijas. Izpildītājs pēc iespējas īsākā laikā novērš pakalpojuma pārtraukumu, ja tas noticis Izpildītāja pārziņā esošajā tīklā vai aparatūrā. 

 4. Ja pakalpojums nevar tikt sniegts Izpildītāja vainas dēļ, Klientam ir tiesības pieprasīt līdzvērtīga pakalpojuma sniegšanu. 

 5. Līguma sadaļā Piezīmes izteiktās vēlmes var tikt ievērotas, ciktāl  tās nav pretrunā ar šī Līguma noteikumiem un Izpildītāja tehniskajām iespējām. 

 6. Izpildītājs nodrošina Klientam tehnisko atbalstu, statistikas pieejamību, reakciju, nepieciešamo izmaiņu veikšanu un pārvaldību; 

 7. Klients, šī Līguma ietvaros saņemot datus, kā Pārzinis pilnībā atbild par fizisko personas datu apstrādes atbilstību fizisko personu datu aizsardzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem; 

 8. Klients pilnībā atbild par darbībām, kuras tas veic ar saņemtajiem personas datiem. 

 9. Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1. punkta e) apakšpunktu, Klienta dati var tikt nodoti datu subjektiem, par kuriem Klients pieprasījis un saņēmis datus. 

 

 

VIENREIZĒJI PAKALPOJUMI

 

 1. Izpildītājs pakalpojumu sniegšanas laikā ievēro interneta mārketinga partneru prasības, politiku, metodiku attiecībā uz pakalpojuma saturu. 

 2. Līguma sadaļā Piezīmes izteiktās vēlmes var tikt ievērotas, ciktāl  tās nav pretrunā ar šī Līguma noteikumiem un Izpildītāja tehniskajām iespējām. 

 3. Izpildītājs neizvieto tādu klienta izvēlētā pakalpojuma abonēšanas saturu, kas ir kļūdains, vai ir pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. 

bottom of page