Mājaslapas izstrādes un uzturēšanas vispārējie līguma noteikumi

Pēdējie grozījumi veikti: Rīgā, 2015. gada 4. augustā

Saskaņā ar šī līguma noteikumiem (turpmāk – Līgums), Izpildītājs apņemas veikt Klienta interneta mājaslapas izstrādi un pēc tam veikt tās uzturēšanu uz Izpildītāja nodrošināta servera (tālāk tekstā – Pakalpojums), atbilstoši zemāk esošajam Pakalpojuma plānam, ar kuru Klients ir detalizēti iepazinies.

 1. Gadījumā, ja Klientam nav reģistrēts domēns, tad Klients piekrīt, ka Izpildītājs līguma darbības laikā, Klienta vārdā šo domēnu nodrošinās ar domēnu reģistratora AS “Business Media” (Reģ.Nr.40003236779) starpniecību, kuru Klients pilnvaro veikt domēna vārda reģistrāciju uz Klienta vārda. Klients ir iepazinies un piekritis domēna vārdu lietošanas noteikumiem, kas pieejami vietnē http://www.nic.lv. Ja Klients nav izvēlējies vai pagarinājis domēna lietošanas termiņu, tādā gadījumā Klienta mājas lapa tiek izvietota vietnē klientadomens.ltdigital.lv.
 2. Klienta pienākums ir savlaicīgi paziņot Izpildītājam visu pienācīgai pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo informāciju un datus. Ja Klienta vainas dēļ 8 nedēļu laikā no šī līguma noslēgšanas brīža mājas lapa nav publicēta, tiek uzskatīts, ka Izpildītājs pakalpojumu ir sniedzis.
 3. Pēc mājas lapas publicēšanas, Izpildītājs nodrošina Klientu ar tehnisko atbalstu, gadījumā, ja nepieciešams mainīt mājas lapas saturu vai risināt citus, ar Līguma izpildi saistītus jautājumus. Uzturēšanas pakalpojumos neietilpst liela apjoma datu apstrāde, kā arī dizaina izmaiņas.
 4. Klientam ir saistoši Izpildītāja mājas lapā www.ltdigital.lv/noteikumi ievietotie noteikumi (turpmāk – Noteikumi), ar kuriem Klients ir rūpīgi iepazinies. Ja vien tas neskar šī Līguma būtiskās sastāvdaļas, Izpildītājs ir tiesīgs Noteikumus izmainīt vai papildināt, par to Klientam paziņojot vienu mēnesi iepriekš uz šajā Līgumā norādīto e-pastu.
 5. Līguma darbības termiņa laikā Klientam tiks nodrošināta piekļuve mājas lapas pārvaldīšanas sistēmai. Klientam aizliegts attiecīgos piekļuves rekvizītus nodot trešajām personām, kā arī jebkādā veidā kopēt, izplatīt, nodot trešajām personām vai reproducēt bez saskaņošanas ar Izpildītāju. Klients uzņemas pilnu atbildību, gadījumā, ja Klienta pieejas rekvizīti ir nonākuši trešo personu rīcībā.
 6. Pēc Līguma darbības termiņa beigām Klientam ir tiesības viena mēneša laikā pieprasīt un saņemt mājas lapas satura kopiju.
 7. Izpildītājs garantē mājas lapas pieejamību, izņemot gadījumus, kad serveris internetā nav pieejams nepārvaramas varas dēļ vai tādu tehnisku problēmu dēļ, par kurām ir atbildīgas trešās personas. Izpildītājs ir tiesīgs īslaicīgi atslēgt piekļuvi mājas lapai, lai veiktu labojumus vai remontdarbus. Izpildītājs apņemas gadījumos, kad Klienta mājas lapa no Izpildītāja atkarīgu apstākļu dēļ nav publiski pieejama, nekavējoties pēc rakstiska, telefoniska vai elektroniska iesnieguma saņemšanas no Klienta, atjaunot Klienta mājas lapas publisko pieejamību (izņemot gadījumu, kad mājas lapa ir slēgta sakarā ar pārkāpumiem no Klienta puses).
 8. Klients pilnībā atbild par sniegto ziņu saturu un pareizību, kā arī par pretenzijām ētikas, konkurences un autortiesību jautājumos. Izpildītājs ir tiesīgs neievietot mājas lapā tādu informāciju, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.
 9. Šī līguma izpildē Izpildītājs ir tiesīgs piesaistīt arī apakšuzņēmējus. Šādā gadījumā Izpildītājs uzņemas atbildību par apakšuzņēmējiem uzticēto pienākumu izpildi.
 10. Klients apņemas samaksāt Līgumā norādīto summu par pirmo gadu divas nedēļas pēc mājas lapas publicēšanas. Maksājumi par nākamajiem pakalpojuma sniegšanas gadiem veicami līdz nākamā sadarbības gada pirmā mēneša 28.datumam, ja vien puses nav vienojušās savādāk. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un tā izdruka ir derīga bez Izpildītāja pārstāvja paraksta.
 11. Par termiņā neveiktu maksājumu, Klients Izpildītājam maksā līgumiskos procentus 0,3 % apmērā no laikus nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu. Papildus līgumiskajiem procentiem Klients Izpildītājam maksā līgumsodu 0,3 % apmērā no laikus nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu. Līgumā noteikto saistību izpildes nokavējuma gadījumā Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, pārtraukt piekļuvi mājas lapai un piedzīt Līgumā noteikto maksājuma summu.
 12. Jebkurš strīds, kas izriet no šī Līguma, tiks izšķirts Latvijas komersantu šķīrējtiesā, saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu, latviešu valodā, rakstveida procesā, viena tiesneša sastāvā, ar nosacījumu, ka gadījumā, ja atbildētājs neiesniedz atsauksmi uz prasību, uzskatāms, ka tas atzīst prasību.
 13. Šis līgums ir spēkā bez termiņa ierobežojumiem. Jebkura no Pusēm ir tiesīga šo līgumu lauzt, rakstveidā brīdinot otru pusi vismaz 1 mēnesi iepriekš. Līguma laušana nav pieļaujama pirmo 12 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas.
 14. Ja viena mēneša laikā līdz šī līguma darbības termiņa beigām, kāda no pusēm nav rakstiski informējusi otru Pusi par vēlmi izbeigt Līgumu, tas ar identiskiem nosacījumiem ikreiz automātiski pagarinās vēl uz vienu gadu.
 15. Izpildītāja atbildība nepārsniedz no Klienta saņemto Līguma summu.
 16. Puses var grozīt vai papildināt šo Līgumu tikai vienojoties rakstiskā formā.1. Gadījumā, ja Klientam nav reģistrēts domēns, tad Klients piekrīt, ka Izpildītājs līguma darbības laikā, Klienta vārdā šo domēnu nodrošinās ar domēnu reģistratora AS “Business Media” (Reģ.Nr.40003236779) starpniecību, kuru Klients pilnvaro veikt domēna vārda reģistrāciju uz Klienta vārda. Klients ir iepazinies un piekritis domēna vārdu lietošanas noteikumiem, kas pieejami vietnē http://www.nic.lv. Ja Klients nav izvēlējies vai pagarinājis domēna lietošanas termiņu, tādā gadījumā Klienta mājas lapa tiek izvietota vietnē klientadomens.ltdigital.lv.